ДО УВАГ? АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬК?Й КАР’ЄР»

ДО УВАГ? АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАР?СТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬК?Й КАР’ЄР»

Код за ЄДРПОУ 00292623 (надалі – «Товариство»)

Місцезнаходження: 47372,Тернопільська обл., Збаразький р-н, с.Максимівка, вул.Стара Максимівка, буд.29

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) відбудуться «15» грудня 2017 року  за адресою:  47372, Тернопільська обл., Збаразький р-н, с.Максимівка, вул. Стара Максимівка, буд.29, зал засідань. Початок зборів об 1100 годині.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Худо Г.В.; член лічильної комісії -  Вар’ян Ю.М.;член лічильної комісії – Галагус З.Р.
  2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. Затвердити Головою Зборів Свідерського І.С., а секретарем Загальних зборів – Кушик Л.С.
  3. Про прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства. Змінити тип та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердити назву Приватне акціонерне товариство «Тернопільський кар’єр».
  4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.Уповноважити  Голову  підписати Статут ПрАТ «Тернопільський кар’єр” у новій редакції, що затверджена Загальними зборами акціонерів. Доручити Голові правління Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Тернопільський кар’єр» у новій редакції.
  5. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Правління Товариства». Скасувати дію Положень: «Про Загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Правління Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства».
  6. Про затвердження внутрішніх Положень ПрАТ «Тернопільський кар’єр» в новій редакції. Затвердити внутрішні положення ПрАТ «Тернопільський кар’єр» у новій редакції. Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання внутрішніх положень  ПрАТ «Тернопільський кар’єр».

             Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних  зборах  відбудеться 15 грудня 2017 року з 1000 до 1045 годин за місцем проведення Зборів.

            Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – «11» грудня 2017 року  (станом на 24.00год.).

            Для участі в Зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

             З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку ден­ного загальних зборів акціонерів, акціонери або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, робочі години за місцезнаходженням Товариства: 47372,Тернопільська обл., Збаразький р-н, с.Максимівка, вул. Стара Максимівка, буд.29,  а в день проведення  Зборів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Лехман Людмила Василівна.   Телефон для довідок: (0352) 24 64 89, (050) 438 71 69.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: https://karyer.in.ua/novini/ 

                                                                                                                                                                                                                                                          Наглядова рада ПАТ «Тернопільський кар’єр»


Дата публікації: 13.11.2017
Кнопка Вверх